CVRM

Cardiovasculair risicomanagement CVRM

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste oorzaak van sterfte in Nederland en in de westerse wereld. Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is het opsporen en behandelen van risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten.

U moet hierbij niet alleen denken aan het behandelen van hoge bloeddruk of een verhoogd cholesterol, maar ook aan het geven van adviezen over gezonde voedingen en voldoende bewegen. Hiermee kan het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk verminderd worden. De belangrijkste risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten zijn onder andere: roken, hoge bloeddruk, verhoogde bloedsuiker, hoog cholesterolgehalte, verminderde nierfunctie, ongezonde voedingsgewoonten, overmatig alcoholgebruik, lichamelijke inactiviteit, hoge Body Mass Index en psychosociale factoren/stress.

Behandeling van verhoogd risico op hart- en vaatziekten

- De spil van het behandelteam bent u zelf.

Het veranderen van leefgewoonten vraagt veel van u. Een aantal dingen die u al jaren gewend was op een bepaalde manier te doen dient u toch te veranderen om het risico op hart en vaatzieketen te verlagen. Voor veel mensen betekent dit anders omgaan met voedingsgewoonten en zorgen voor meer lichaamsbeweging. De huisarts en praktijkondersteuner zijn hierbij steeds uw adviseur en coach, maar de inzet van u zelf is essentieel voor het bereiken van een goed resultaat. De tijd tussen de consulten in is daarom belangrijker dan de consulten zelf. Alles is erop gericht om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij het zelf werken aan uw doelen voor een gezonde leefstijl, het zogenaamde zelfmanagement.

Zelfmanagement bij het aanpakken van risicofactoren houdt in dat de U:

  • Samen met de praktijkondersteuner een individueel zorgplan opstelt.
  • Zelf verantwoordelijkheid neemt voor het uitvoeren van het individuele zorgplan
  • Zelf besluiten neemt
  • Zelf oplossingen voor problemen zoekt
  • Samenwerkt met hulpverleners
  • Andere personen inlicht en zoekt die kunnen bijdragen tot het slagen van uw individuele zorgplan

- Huisarts en praktijkondersteuner

In het CVRM zorgprogramma berekent de huisarts of praktijkondersteuner aan de hand van bloeddruk, cholesterol, wel of niet roken, geslacht en leeftijd wat uw risico is op het krijgen van hart- en vaatziekten. Bij een verhoogd risico beslist u als patiënt samen met de huisarts of praktijkondersteuner met welke maatregelen uw risico het best verlaagd kan worden.

- Praktijkondersteuner

De praktijkondersteuner is de centrale spil en let er op dat het zorgplan tot stand komt en nageleefd wordt. Na de intake en het opstellen van een zorgplan door de huisarts of praktijkondersteunster zal zij met u bekijken hoe vaak u op controle moet komen en of er aanpassing nodig is van het zorgplan. Als het hierbij nodig is om medicijnen te geven om de bloeddruk en/of cholesterol te verlagen overlegt de praktijkondersteuner hierover met de huisarts. Zo nodig krijgt u een afspraak op het spreekuur van de huisarts. Ook is de praktijkondersteuner verantwoordelijk voor adequate verslaglegging in het zorgdossier.

 

Soms is het nodig om deskundige hulp in te schakelen. Hierbij maken wij gebruik van de deskundigen die verbonden zijn aan onze zorggroep. De 23 huisartsen in de zorggroep Beter in de Bommelerwaard hebben met elkaar en de zorgverzekeraar afspraken gemaakt over de zorg voor mensen met verhoogd cardiovasculair risico.

Er zijn afspraken gemaakt met internisten, cardiologen, laboratoria en diagnostische centra om de afstemming van de zorg beter te organiseren. Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van de aan u geleverde zorg hierdoor verbetert en voor u transparant is. 

- Diëtist

Voor sommige mensen is het behalen van een gezond gewicht een probleem. In die gevallen kan de diëtist u begeleiden om uw voeding aan te passen.

- Cardioloog/Internist

Als de behandeling onvoldoende resultaat heeft, kan de huisarts advies vragen aan de cardioloog of internist. In bepaalde situaties is een verwijzing naar de specialist nodig.

- Bloedonderzoek / ECG / 24-uurs bloeddrukmeting

Eenmaal per jaar wordt u opgeroepen voor bloedonderzoek. Zo wordt periodiek nagegaan of de behandeling effectief is. Ter aanvulling kan een ECG (hartfilmpje) of een 24-uurs bloeddrukmeting worden gedaan. Deze onderzoeken vinden plaats in de huisartspraktijk. De uitslag wordt altijd met u besproken. In sommige situaties wordt u verwezen voor onderzoek. Dat kan in het ziekenhuis of via een prikpost van het Huisartsen Laboratorium (SHL).

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Om de kwaliteit van de geleverde zorg te meten, vindt ieder kwartaal een meting plaats. Hiervoor worden de geanonimiseerde patiëntgegevens van de deelnemende huisartsen opgeteld en gebruikt voor rapportage. In verband met de wet op de privacy informeren wij u hierover. Mocht u bezwaar willen maken, geef dat dan aan bij uw huisarts.

Verdere Informatie Voor meer informatie rondom hart- en vaatziekten kunt u de volgende websites raadplegen: - www.hartstichting.nl - www.vitalevaten.nl    - www.thuisarts.nl

- Patientenversie zorgstandaard CVRM

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben, neemt u dan contact op met uw huisarts of praktijkondersteuner.