Informatievoorziening gescheiden ouders

Na een scheiding kunnen ouders de verantwoordelijkheden rondom de opvoeding en verzorging van hun kind op een aantal manieren hebben geregeld. Naast de wijze waarop verantwoordelijkheden zijn geregeld kan ook de wijze waarop het onderling contact plaatsvindt verschillen. Wij hebben in onze praktijk met diverse situaties te maken. Daarom hanteren we een aantal regels om de informatievoorziening ten behoeve van gescheiden ouders goed te laten verlopen. We letten daarbij op:

  1. Alles wat daarover wettelijk is vastgelegd: Burgerlijk Wetboek, boek 1 artikel 377b: “De met het gezag belaste ouder, is gehouden om de andere ouder op de hoogte te stellen van belangrijke aangelegenheden m.b.t. het kind en deze ouder te raadplegen. In het belang van het kind kan de rechter deze bepaling buiten toepassing laten.”
    Burgerlijk Wetboek, boek 1 artikel 377c: “De niet met het gezag belaste ouder wordt op zijn verzoek door derden geïnformeerd over belangrijke feiten en omstandigheden betreffende het kind." Wij hoeven deze ouder geen informatie te verstrekken, die het ook niet aan de met het gezag belaste ouder verstrekt.”
  2. In specifieke oudersituaties laten we ons leiden door eventuele rechterlijke uitspraken omtrent ouderlijk gezag en omgangsrecht. In zo’n geval wordt u gevraagd ons door middel van een kopie van de rechterlijke uitspraak te informeren over uw situatie.

Werkwijze

Als ouders gescheiden zijn, zullen wij in sommige gevallen vragen op welke wijze de verantwoordelijkheden rondom de opvoeding en verzorging van het kind zijn geregeld. Wij gaan ervan uit dat ouders – in het belang van hun kind - zelf verantwoordelijkheid nemen om in overleg met ons tot goede afspraken te komen over contact met artsen en de informatievoorziening. In de eerste instantie is het de verantwoordelijkheid van de met het gezag en de dagelijkse zorg belaste ouder om alle relevante informatie door te geven aan de andere ouder. Uiteraard kunnen ouders ervoor kiezen om samen naar een consult of behandeling te komen.

Is een ouder niet met het ouderlijk gezag of de dagelijkse zorg voor het kind belast, dan hanteren wij de regel dat de praktijk alle informatie verstrekt aan de met het ouderlijk gezag en/of de feitelijke zorg belaste ouder. Het informeren van de andere ouder gebeurt niet automatisch. Als de ouder daar om vraagt, kan deze rechtstreeks door ons geïnformeerd worden. Er mag dan geen rechterlijke uitspraak zijn die deze informatievoorziening in de weg staat.

In geen enkel geval is onze praktijk partij in een conflict tussen ouders.

De praktijk kan weigeren om informatie te geven aan de niet met het ouderlijk gezag belaste ouder. Daarvan kan sprake zijn als het verstrekken van informatie ingaat tegen het belang van het kind.

Het feit dat het kind zelf of de met het ouderlijk gezag belaste ouder niet wil dat informatie aan de andere ouder wordt verstrekt is op zichzelf geen doorslaggevend argument.

Als een ouder van mening is dat er door de praktijk ten onrechte informatie wordt geweigerd, dan kan die ouder gebruik maken van de klachtenregeling of een beroep doen op de rechter.


Wat kunnen ouders van ons verwachten?

Welke informatie kunnen ouders van ons verwachten als hij/zij niet met het ouderlijk gezag of de verzorging is belast maar wel heeft aangegeven door ons te willen worden geïnformeerd? 

  • Onderzoeksresultaten
  • Berichtgeving op het moment dat er zich eventuele leer- of gedragsproblemen voordoen
  • Als er taalproblemen zijn dan kan een tolk worden ingeschakeld. Hier zijn kosten aan verbonden.

Wat verwachten wij van u?

Als u gaat scheiden, dan verzoeken wij u dat kenbaar te maken. Vervolgens zullen wij u vragen te bepalen en bij ons aan te geven hoe u de informatievoorziening graag geregeld zou willen zien.